Измјена и допуна Правила ТВ Бинго

7. новембар 2014.

На основу члана 27. и 28. Закона о играма на срећу („Службени Гласник РС“ бр. 111/12) и члана 43. алинеја 18. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014.године доноси

Измјену и допуну
ПРАВИЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ
ТВ БИНГО on –line

Члан 1

У Правилима игре на срећу ТВ Бинго on-line бр. 1680-01/12 од дана 06.04.2012. године, а на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу бр. 06/4-463-1418/12 дана 11.05.2012. године, мијења се члан 16.став 1, тако да гласи:
„ Цијена потврде за учествовање у игри ТВ Бинго, са одиграних обавезних шест комбинација, за редовна кола износи 1,50 КМ (словима: један и 50/100 конвертибилнихмарака).“
Став 2. истог члана остаје непромјењен.

Члан 2

Члан 42. Правила игре на срећу ТВ Бинго on-line се мијења и гласи:
„ Цијена за учествовање у опционој игри „бинго – лоз“ износи 0,50 КМ (нула и 50 /100 конвертибилнихмарака).

Члан 3

У осталим дијеловима Правила ТВ Бинга on-line бр. 1680-01/12 од дана 06.04.2012. године, остају непромјењена.

Члан 4

Ова Измјена и допуна Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од Републичке Управе за игре на срећу, а примјењују се почетком уплате за прво наредно коло након добијене сагласности.

На ова Правила дата је сагласност Министарства финансија РС, Број: 06/4-463-3677/14 од 29.10.2014. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић