ОДЛУКА о формирању фонда за Бинго премију

20. новембар 2014.

О Д Л У К А

О формирању фонда за Бинго премију за

„Велики Божићни ТВ Бинго“ 2015. године

 

Члан 1

Фонд за Бинго премију у „Великом Божићном ТВ Бингу“ 2015. године представља фонд из   уплате Божићњег ТВ Бинга 2015. године у складу са правилима ТВ Бинго ON LINE плус аутомобил.

Члан 2

Уколико се оствари више добитака Бинго премија новчани дио фонда и фактурна  вриједност     аутомобила из претходног члана дијеле се са бројем добитака.

Члан 3

Фактурна вриједност аутомобила финансира се из фонда неисплаћених добитака.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама  Глас Српске.

 

Доставити:

1.      Финансијско – рачуноводстеном сектору

2.      Сектору маркетинга и комерцијале

3.      Сектору за општа, правна и кадровска питања

4.      Сектору информационих и комуникационих технологија

 

 

 

                 Предсједник Управе

                  Рајко Радовановић