ОДЛУКУ о распореду дијела акумулисаног фонда Бинго лоз „шестицe“ за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2015. године

20. новембар 2014.

Члан 1

За ванредно коло „Велики Божићни ТВ Бинго“ од 06.01.2015. године дио акумулисаног фонда за Бинго лоз „шестицу“ у износу од 20.000,00 КМ (двадесетхиљада  и 00/100 КМ) , уколико не буде остварен добитак „шестица“, пребацује се у фонд за први остварен добитак ниже врсте.

Износ тако оствареног добитка представља збир фиксног износа за тај добитак и износа од 20.000, 00 КМ (двадесетхиљада и 00/100 КМ)  подијељеног на број добитака.

 

Члан 2

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

1.      Финансијско – рачуноводстеном сектору

2.      Сектору маркетинга и комерцијале

3.      Сектору за општа, правна и кадровска питања

4.      Сектору информационих и комуникационих технологија

 

 

 

                Предсједни Управе

                Рајко Радовановић