Одлука о приређивању Новогодишњих кола Лото 7/39

1. децембар 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије број 4950/1 од 24.11. 2014. године (запримљена дана 25.11.2014. године и протоколисана под бројем 5514/ 14), и члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на дванаестој сједници одржаној дана 28.11.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о приређивању редовних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. Године

Члан 1.

У лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015, године и то:
-101/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 23.12.2014. године;
-102/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 26.12.2014. године;
-103/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године;
-01/2015 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 06.01.2015. године;
-02/2015 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 09.01.2015. године;
-03/2015 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 13.01.2015. године;

Члан 2.

У редовним колима са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године и на дан 13.01.2015. године утврђује се специјални добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева на следећи начин:
-у јавном извлачењу добитака на дан 31.12.2014. године аутомобил марке Мерцедес Ц класе у
брутовриједности4.865.327,15динара(словима:четиримилионаосамстотинашездесетпетхиљадатристотинедвадесетседам15/100 динара) односно око 82.711,30 КМ (словима:осамдесетдвијехиљадеседамстотинаједанаест 30/100КМ), с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка прве врсте „седмица“ за бруто износ специјалног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитака прве врсте;
-у јавном извлачењу добитака на дан 13.01.2015. године аутомобил марке Шкода Октавија у брутовриједностиод1.944.005,98динара(словима:једанмилиондеветстотиначетрдесетчетирихиљадапет динара 98/100), односно око 33.048,40 (словима:тридесеттрихиљадечетрдесетосам 40/100КМ) , с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка прве врсте „седмица“ за бруто износ специјалног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитка прве врсте.
У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“, добитницима „седмице“ се на име специјалног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог специјалног добитка.

Члан 3.

Утврђени добици из члана 2. ове Одлуке исплаћују се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 4.

За извршење ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале, Сектор за информационе и комуникационе технологије.

Члан 5.

Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Управе
Рајко Радовановић