Одлука о специјалним добицима Лото 7/39 за вријеме Новогодишњих празника

1. децембар 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије број 4946/1 од 24.11. 2014. године (запримљена дана 25.11.2014. године и протоколисана под бројем 5513/14), и члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на дванаестој сједници одржаној дана 28.11.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О специјаним добицима у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме
Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. године

Члан 1.

У игри на срећу Лото 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015, године током којих ће се додјељивати специјални добици и то:
-101/2014 редовно коло у 2014. години са јавним извлачењем добитака на дан 23.12.2014. године;
-102/2014 редовно коло у 2014. години са јавним извлачењем добитака на дан 26.12.2014. године;
-103/2014 редовно коло у 2014. години са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године;
-01/2015 редовно коло у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан 06.01.2015. године;
-02/2015 редовно коло у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан 09.01.2015. године;
-03/2015 редовно коло у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан 13.01.2015. године

Члан 2.

Утврђују се специјални добици у редовним колима из члана 1. ове Одлуке и то:

– у 101. редовном колу у 2014. години додјељује се:
1. 1(један) специјални добитак – аутомобил марке „Шкода Рапид“ у бруто износу од 25.328,00 КМ (словима:двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100)

– у 102. редовном колу у 2014. години додјељује се:
1. 1(један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00КМ (словима:двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00 /100);
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100);

– у 103. редовном колу у 2014.години додјељује се:
1. 1 (један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00КМ (двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (двијестотинепедесетпет КМ и 00/100);
3. Специјални добитак уз добитак Прве врсте „седмица“ – аутомобил марке Мерцедес Ц класе у бруто вриједности од 4.865.327,15 динара (четиримилионаосамстошездесетпетхиљадатристотинедвадесетседам динара и 15/100) односно око 82.711,30КМ (словима:осамдесетдвијехиљадеседамстотинаједанаест KM 30/100) , с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка Прве врсте „седмица“ за бруто износ специјалног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитка прве врсте.

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“ добитницима „седмице“ се на име специјалног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог специјалног добитка.

– у 01. редовном колу у 2015. години додјељује се:
1. 1(један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00 КМ (двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100)

– у 02. редовном колу у 2015. години додјељује се:
1. 1(један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00 КМ словима: двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам KM 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (двијестотинапедесетпет КМ и 00/100) нето

– 03. редовном колу у 2015. години додјељује се:
1. 1 (један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00 КМ (
словима:двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (двијестотинепедесетпет КМ и 00/100) нето
3. Специјални добитак уз добитак Прве врсте „седмица“ – аутомобил марке Шкода Октавиа у бруто вриједности од 1.944.005,98 динара (словима:једанмилиондеветсточетрдесетчетирихиљадепет динара и 98/100) односно око 33.048,40 КМ (словима:тридесеттрихиљадечетрдесетосамKM 40/100), с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка Прве врсте „седмица“ за бруто износ специјалног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитка прве врсте.

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“ добитницима „седмице“ се на име специјалног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог специјалног добитка.

Члан 3.

Учесници у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева који у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке уплате 7 (седам) или више комбинација стичу право на додјелу ЈЕДНОГ СПЕЦИЈАЛНОГ БРОЈА одштампаног на потврди о уплати, а са којим учествују у извлачењу специјалних добитака и то: аутомобил марке Шкода Рапид и новчаног добитка у износу од 255,00 КМ (двијестотинепедесетпет КМ и 00/100).

Члан 4.

Утврђује се поступак извлачења специјалних добитака и то: аутомобила марке Шкода Рапид и новчаног добитка у износу од 255,00 KM (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100) у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015.године на следећи начин:
А) Извлачење специјалног добитка аутомобила марке Шкода Рапид се обавља у оквиру јавног извлачења за свако редовно коло путем бубња са пет одвојених комора од којих четири коморе са десне стране садрже бројеве од 0 до 9, а пета комора са десна садржи потребан број лоптица зависно од максимално додјељеног специјалног броја у одређеном редовном колу из члана 1. Ове Одлуке тако што Комисија за утврђивање добитака прије почетка извлачења констатује максимални специјални број који је додјељен у поједином редовном колу и у зависности од тога у пету комору са десна убацује прије извлачења:

– двије лоптице са бројем 0 ако је максимални специјални број мањи или једнак 009999;
– по двије лоптице са бројевима 0 и 1 ако је максимални специјални број мањи или једнак 019999;
– по двије лоптице са бројевима од 0 до 2 ако је максимални специјални број мањи или једнак 029999;
– по двије лоптице са бројевима од 0 до 3 ако је максимални специјални број мањи или једнак 039999;
– по двије лоптице са бројевима од 0 до 4 ако је максимални специјални број мањи или једнак 049999;
– по двије лоптице са бројевима од 0 до 5 ако је максимални специјални број мањи или једнак 059999;
– по једну лоптицу са бројевима од 0 до 6 ако је максимални специјални број мањи или једнак 069999;
– по једну лоптицу са бројевима од 0 до 7 ако је максимални специјални број мањи или једнак 079999;
– по једну лоптицу са бројевима од 0 до 8 ако је максимални специјални број мањи или једнак 089999;
– по једну лоптицу са бројевима од 0 до 9 ако је максимални специјални број мањи или једнак 099999;

Уколико је максимални додјељени специјални број већи од 099999, тада по сличном принципу Комисија одређује утврђивање специјалног добитка аутомобил марке Шкода Рапид путем бубња са шест комора, при чему се у првих пет комора са десна убацују лоптице са бројевима од 0 до 9, а у шесту комору са десна убацује се потребан број лоптица којим се обезбјеђује да извлачењем буду обухваћени сви додјељени специјални бројеви, укључујући и онај који је Комисија констатовала као максимални додјељен специјални број у том колу.

Извлачење се обавља са потребним понављањима и са потребним бројем комора бубња, све док се не утврди једна добитна потврда за специјални добитак аутомобил марке Шкода Рапид.

Б) Извлачење специјалних добитака – новчаног добитка у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100) , се обавља у оквиру јавног извлачења за свако редовно коло путем рачунарског програма и по принципу случајног избора, без могућности утицаја људског фактора, тако што се извлачи 20 бројева са 6 цифара који број је означен на потврди о уплати као „Специјални добитак“ из распона од минималног броја 000001 закључно са додјељеним максималним бројем у том колу укључујући и евентуалне водеће цифре 0 (нула) читано са лијева на десно, чиме се утврђује максимално 20 добитних потврда за специјални добитак – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет KM 00/100).

Члан 5.

Утврђени специјални добици из члана 2. Ове Одлуке исплаћују се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

Утврђује се износ добитака Пете врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка Четврте врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке, а што је у складу са Одлуком о цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. године и правилима ове игре на срећу.

Члан 7.

Обзиром да је 103. редовно коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева новогодишње коло, односно да се извлачење добитака у истом одвија у сриједу у новогодишњој ноћи (31.12.2014. године), на ТВ Прва у 20,00 сати, неће бити извлачења добитака у редовном термину у уторак на дан 30.12.2014. године, у 20,10 сати те за 01. редовно коло игре на рећу Лото 7 од 39 бројева, у 2015. години, на дан 02.01.2015. године неће бити извлачења добитака већ се дан извлачења помјера за 06.01.2015. године у термину у 20.00 сати.

Члан 8.

Налаже се Сектору за опште, правне и кадровске послове да ову Одлуку објави у дневним новинама.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Управе
Рајко Радовановић