Одлука о избору најповољнијег понуђача

19. децембар 2014.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за пружање услуга рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 6083-01/14
Бања Лука, 19.12. 2014. године

 
На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења,Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука, у кино дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова, је предузеће „ОСКАР ФИЛМ“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за пружање конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге рекламирања ( промоције )Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, уговорни орган види у члану 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер се уговор може додјелити само одређеном добављачу.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упучен је 15.12.2014. године само једном понуђачу.
У термину за преговарање приступио је понуђач „Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука и доставио квалификациону понуду која испуњава формалне услове из позива за достављање понуда.
Након одржаног преговарања понуђач је доставио своју коначнну понуду.
Комисја за вођење преговарачког поступка је сачинила Записник о оцјени понуде у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од  дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 70 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић