Набавка услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица

24. децембар 2014.

Управа Предузећа је на четрнаестој сједници 22.12.2014. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица као преносника медија.

 

Број: 6102-УП/14
Бања Лука, 22.12.2014.године

На основу Захтјева за набавку бр. 6092 -03/14 од 19.12.2014. године, а у складу са чланом 18
став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрнаестој сједници одржаној 22.12.2014. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука преко ТВ и радио станица путем агенција з амаркетинг.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 88 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи 20.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић