Набавка термо ролни

31. децембар 2014.

Управа Предузећа на четрнаестој сједници 22.12.2014. године усвојила одлуку којим је покренут поступак набавке термом ролни ( термо папира ) за штампање потврда о уплати у играма на срећу ТВ Бинго и Лото 7 од 39 бројева.

На основу Захтјева за набавку бр. 6095 -03/14 од 19.12.2014. године, а у складу са чланом 18
став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрнаестој сједници одржаној 22.12.2014. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку термо ролни ( термо папира ), цца 2.300 комада, за штампање потврда о уплати у играма на срећу ТВ Бинго и Лото .

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 88 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 28.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић