Набавка услуге рекламирања на возилима градског превоза

31. децембар 2014.

Управа Предузећа је на петнаестој сједници 30.12.2014. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке услуге рекламирања на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци.

 

На основу Захтјева за набавку бр. 6180 -03/14 од 25.12.2014. године, а у складу са чланом 18
став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на петнаестој сједници одржаној 30.12.2014. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука, путем рекламног садржаја на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 88 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 11.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић