Тендерска документација за набавку услуге рекламирања на возилима градског превоза у Бањој Луци

31. децембар 2014.

Лутрија РС је покренула поступак набавке услуга рекламирања на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, те је припремила тендерску документацију.

 

Број : 6238-04/14
Бања Лука, 30.12.2014. године

УГОВОРНИ ОРГАН

ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 29
78 000 БАЊА ЛУКА
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 4401560970004
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 051/432-700 и 051/430-500
e-mail: branislav@lutrijars.com
КОНТАКТ ОСОБА:БРАНИСЛАВ ВОЈНОВИЋ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА
Набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука, путем рекламног садржаја на спољашности визила градског превоза у Бањој Луци, путем конкурентског захтјева за доставу понуда

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

1.1 Предмет набавке јe набавка услуге рејкламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука на возилима градског превоза у Бањој Луци ( линија бр. 10 ), путем рекламног садржаја на спољашности аутобуса.

Уговорни орган, као наручилац посла, се обавезује да ће извршиоцу посла на вријеме доствити идејно и графичко рјешење рекламног садржаја, у складу са димензијама рекламног простора које понуди понуђач.

Понуђач, као извршилац посла, је у обавези да изради рекламни садржај од самољепљивих фолија и да их постави искључиво на основу идејног ријешења које му достави наручилац посла. Након завршетка кампање, извршилац посла је у обавези уклонити рекламни садржај са возила градског превоза.

Цијена за пружање услуге рекламирања треба да обухвати израду и постављање рекламних садржаја на спољашност аутобуса.

Услуга би се пружала у периоду од годину дана од дана почетка кампање.
Понуда,обавезно, треба да садржи:
– Цијену на мјесечном нивоу ( без ПДВ-а ),
– Евентуални попуст,
– Цијену на годишњем нивоу ( без ПДВ-а )
– Опис услуге која се пружа,
– Рок и услови плаћања,
– Рок за почетак кампање.

1.2 Предмет набавке је УСЛУГА
1.3 Мјесто пружања услуга је Бања Лука

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРEБНИ ДОКАЗИ

2.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – лична ситуација
Понуђач ће бити одбијен уколико у склопу понуде не достави сљедеће:
1. Попуњену и овјерену Изјаву о испуњености услова из члана 45 Закона о јавним набавкама ( у прилогу Анекс I );
2. Копију рјешења из судског регистра ;
3. Копију биланса успјеха и биланса стања за 2013. годину и овјерену Изјаву о испуњености услова из члаан 47 Закона о јавним набавкама (у прилогу Анекс II );
4. Доказ о техничкој и професионалној способности понуђача, тј. попуњену и овјерену Изјаву о испуњености услова из члана 50 став 1 тачка е) Закона о јавним набавкама ( у прилогу Анекс III )
5. Обавезно доставите назив понуђача са тачном адресом и идентификационим бројем, ПДВ бројем ( или изјавом да није ПДВ обвезник ), бројем телефона и факса, име контакт особе;
У складу са чланом 45 став 2 Закона о јавним набавкама понуђач којем буде додјељен уговор обавезан је да, у року од седам ( 7 ) дана од дана пријема обавјештења, достави сљедеће документе којима ће потврдити да се горе наведени случајеви не односе на њега, и то :
а) увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован кандидат/ понуђач којим се потврђује да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности;
б) увјерење надлежних институција којим се потврђује да је кандидат/понуђач измири доспјеле
обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено
осигурање;
ц) увјерење од надлежних институција да је кандидат /понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.
Горе наведени документи ( тачке од а) до ц ) ) не смију бити старији од три мјесеца и достављају се у оригиналу или овјерена копија.
3. ЗАХТИЈЕВИ ПО ПИТАЊУ ЈЕЗИКА

Понуда, сви документи и преписка у вези са понудом између добављача и уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Пратећа документација и штампана литература коју достави добављач могу бити написани на другом језику, у међународној употреби, под условом да се уз њих достави званичан превод релевантних дијелова на језику на којем је написана понуда.

4. ПРИПРЕМА ПОНУДА

4.1 Добављачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда. Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове.

4.2 Понуде се достављају на сљедећу адресу : Лутрија РС а.д. Бања Лука ул. Цара Лазара бр. 29 Бања Лука, до 13.01.2015. до 09,00 часова ( укључујући и тај дан ). Сви листови понуде морају бити увезани, са означеним страницама. Сви листови понуде требају бити парафирани или потписани од особе, односно од особа које су овлаштене да заступају добављача. Све допуне и измјене понуде морају бити читљиве и парафиране од овлаштених особа. Осим тога, у случају да понуду доставља група понуђача, уз понуду се мора доставити и пуномоћ којом се наведене особе овлашћују да представљају групу понуђача у току поступка набавке ( пуномоћ може такођер садржавати и овлаштење за потписивање уговора ).
4.3 Добављач доставља понуду у оргиналу , на којима ће јасно писати „ ОРГИНАЛ
ПОНУДА“. Оргинал понуде треба бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати : „ Понуда за Конкурентски захтијев бр. 06-143, за сукцесивну набавку термо ролни “.
4.4 Добављачи могу измјенити или повући своје понуде под условом да се измјене или повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган мора бити обавјештен у писаној форми и о измјенама и о повлачењу понуде прије истека рока за подношење понуда. Измјена или повлачење понуде мора бити извршена у складу са тачком 4.3. Осим тога на коверти на којој се налази изјава добављача треба писати сљедеће : „ ИЗМЈЕНЕ ПОНУДЕ“ или „ ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ“.

5. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА / ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда истиче дана 13.01.2015.године у 09,00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се 13.01.2015.године у 09,30 часова у просторијама уговорног органа.

6. КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА

Уговор се додјељује добављачу на основу критерија најниже цијене . Добављачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати. О цијени се неће преговарати.
7. ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ
ДА
У понуди доставити документацију из које се види поријекло робе.
8. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ

Добављачи ће бити обавјештени о резултатима поступка за додјелу уговора, у сваком случају, најкасније у року од 7 ( седам ) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег добављача.

9. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ДОБАВЉАЧА

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или подзаконских аката, имате право уложити приговор уговорном органу, у писменој форми, у року од 5 ( пет ) дана од дана пријема обавијести о резултатима, односно од дана када сте сазнали за повреду, али не касније од 1 ( једне ) године од дана када је наводна повреда учињена.
Прилог:
1.Образаац за цијену понуде.
2. Анекс I
3. Анекс II
4. Анекс III

 

У име уговорног органа
Директор
Рајко Радовановић

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

Назив добављача: __________________________________________

Понуда бр. ________ од ____________ ( датум )
Опис услуге цијена без ПДВ-а / мјесец количина укупна цијена без ПДВ-а Попуст укупна цијена без ПДВ-а са попустом

Рок и услови плаћања : ________________________________
Рок за почетак кампање : _________________________________

Напомена:

-1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.Уколико су цијене изражене у некој другој валути прерачунаће се у КМ по курсу који утврђује Централна банка Босне и Херцеговине на дан отварања понуда и задржати по истом курсу све до истека периода важења понуде.

2. У случају разлика између јединичне цијене и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са Инструкцијом добављачима.

3. Обавезно попунити и у понуди доставити Образац за цијену понуде

 
анекс I

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 45. СТАВ 1 ТАЧКЕ ОД А) ДО Д)
( Лична способност у поступку набавке ) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном
картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности ___________________
____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________
( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________
_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________
______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са чланом 45 ставовима 1 и 4 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Кандидат / понуђач __________________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није :

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дијела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
б) Под стечајем или предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;
ц) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у скаду са важећим прописима у БиХ или земљирегистрације;
д) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45 став 2 тачке од а) до д) на захтијев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72 став 3 тачка а).

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45 Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача ( правно лице ) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Такођер изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45 став 6 Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.
Изјаву дао : ___________________________________________

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

Потпис и печат надлежног органа : ____________________________________

 

анекс II

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 47. СТАВ 1 ТАЧКЕ од а) до д) и СТАВ 4
( Економска и финансијска способност у поступку набавке ) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном
картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности ___________________
____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________
( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________
_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________
______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са чланом 47 ставовима 1 и 4 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву:

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М

 

Документи чије обичне копије доставља кандидат / понуђач __________________________________
у наведеном поступку јавне набавке , а којима се доказује економска и финансијска способност из
члана 47 став 1 тачке од а) до д) су истоврсни са оригиналима.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата / понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 47 став 1 тачке од а) до д) на захтијев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72 став 3 тачка а.
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47 Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача ( правно лице ) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
Изјаву дао : ___________________________________________

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

Потпис и печат надлежног органа : ____________________________________

 
анекс III

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 50. ТАЧКА ц), д), е) и г)
( Техничка и професионална способност у поступку набавке услуга ) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном
картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности ___________________
____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________
( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________
_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________
______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са чланом 50 тачке ц), д), е) и г) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву:

ц) о ангажованом техничком особњу или техничким органима, а за које се не може захтијевати да су запослени код кандидата/ понуђача;
д) пружаоц услуга о просјечном годишњем броју запосленика и броју руководећег особља у посљедње три године;
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета;
ф) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјераза управљање заштитом животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект примјењивати приликом обављања услуга.

( Заокружити тачке које су дефинисане као захтијеви у тендерској документацији – једну или више )

Навести прецизне податке везане за захтјев из тендерске документације :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује техничка и професионална способност из члана 48 до 51 Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача ( правно лице ) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
Изјаву дао : ___________________________________________

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

Потпис и печат надлежног органа : ____________________________________