Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга рекламирања преко ТВ и радио станица

26. јануар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге рекламирања преко ТВ и радио станица путем агенција за маркетинг . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 389-01/15
Бања Лука, 22.01.2015. године
На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

 

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања лутрије РС а.д. Бања Лука преко ТВ и радио станица путем агенција за маркетинг је предузеће „DIRECT MEDIA“ д.о.о. Сарајево.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања преко ТВ и радио станица путем агенција за маркетинг.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критеријум за додјелу уговора је економски најповољније понуде у складу са ниже наведеним критеријумима :
1. Цијена 50 %
2. Рок и услови плаћања 30 %
3. Рок извршења посла ( по достављању наруџбе ) 20 %
Уговор се додјељује добављачу који је добио највиши укупан број бодова.
Позив за достављање понуда упућен је 08.01.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су четири понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 19.01.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Након што је установила да су испуњени формални услови, предвиђени законом о јавним набавкама, и услови које је поставио уговорни орган, Комисија је сачинила записник о оцјени понуда за пружање конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „DIRECT MEDIA“ д.о.о. Сарајево.из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 70 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 
Директор
Рајко Радовановић