Уговор о рекламирању Лутрије РС преко ТВ и радио станица

10. фебруар 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања преко ТВ и радио станица као преносника медија путем агенција за маркетинг, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА Републике Српске а.д. Бања Лука,Ул. Цара Лазара 29. МБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, кога заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,DIRECT MEDIA” д.о.о. Сарајево, Ул. Мједеница бр. 54, ЈИБ 4200837350003, жиро-рачун 1610000043540013 код Raiffeisen bank д.д. Сарајево, кога заступа директор Александра Ћук, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 09.02. 2015. године, закључили следећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА
ПРЕКО ТВ И РАДИО СТАНИЦА КАО ПРЕНОСНИКА МЕДИЈА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је рекламирање Лутрије РС а.д. Бања Лука преко ТВ и радио сатница као преносника медија за 2015. годину , а након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, упућеног понуђачима и објављеног на веб порталу јавних набавки 08.01.2015. године, те избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 009/15 од 19.01.2015. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да се рекламирање из члана 1. овог уговора врши по цијенама достављеним у понуди Извршиоца, тј. по званичним цјеновницима ТВ и радио станица умањеним за понуђене проценте које је понудио Извршилац.
У цијену услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора није урачуната цијена услуге агенције , која укључује закуп простора на понуђеним медијима, медија планирање и извјештавање о медијској раелизацији, а која износи 300,00 КМ без ПДВ-а ( словима: тристотине 00/100 КМ ) за услуге рекламирања преко ТВ станица, односно 100,00 КМ без ПДВ-а ( словима: једнастотина 00/100 КМ ) за услуге рекламирања преко радио станица.
У случају промјене цијена , уколико дође до званичне промјене цијена од стране медија ( ТВ и радио станица ), Извршилац посла је обавезан писменим путем доставити званичан цјеновник Наручиоцу посла. Уколико цијене из овог става не би одговарале Наручиоцу посла, исти има право раскида Уговора у складу са чланом 5. овог Уговора.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Извршиоца у року од шездесетиједан ( 61 ) дан по реализацији наруџбе.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се рекламирање врши сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама, за вријеме трајања уговора. Истовремено Наручилац задржава право да врши корекције количина рекламирања на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.

Рок извршења посла је два ( 2 ) радна дана по достављању наруџбе.

 
РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом пружања услуга не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета наручених услуга, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено вријеме тј. на период од годину дана и важи од 09.02.2015. године, уз могућност раскида истог, а примјеном члана 5. овог Уговора.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Извршиоца
Директор
Александра Ћук

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 
В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац