Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за потребе Лутрије РС

11. фебруар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку горива за потребе Лутрије РС . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 798-01/15
Бања Лука, 10.02.2015. године
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 28.01.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за сукцесивну набавку горива, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

Најповољнији понуђач за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука је предузеће „Petrol BH Oil Company“ д.о.о. Сарајево.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивну набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку горива.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 28.01.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су три понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 06.02.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да су испуњени формални услови, предвиђени Законом о јавним набавкама и услови које је поставио уговорни орган.
Приликом оцјене понуда примјењена је Одлука о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ бр. 103/14 ), која уговорне органе обавезује да умањи цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 15 %. Два од три понуђача су доставили документацију ( Потврду Привредне коморе Републике Српске ) из које се види да је конкретна роба ( гориво ) домаћег поријекла и на њихове цијене, које су понудили у склопу својих понуда, је примјењен преференцијални фактор, тј. умањене су им цијене за 15 %. То су понуђачи „Petrol BH Oil Company“ д.о.о. и „Нестро Петрол“ а.д., док понуђач „Нешковић“ д.о.о. није доставио документацију из које се види поријекло робе те се на његову цијену није примјенио преференцијални фактор, тј. цијена није умањена за 15 %.
Након што су цијене умањене за преференцијални фактор, приликом обрачуна цијена понуда а у сврху поређења понуда, Комисија је сачинила ранг листу понуђача са понуђеним цијенама.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „Petrol BH Oil Company“ д.о.о. Сарајево из разлога јер је тај понуђач понудио најнижи цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 
Директор
Рајко Радовановић