Одлука о почетку продаје инстант срећке “Спорт” серија 004

20. фебруар 2015.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 004 бр. 6215-УП/14 од 30.12.2014. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 29.01.2015.године, Управа Предузећа на двадесетој сједници одржаној дана 20.02.2015.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о почетку продаје лутријске игре на срећу
инстант срећке „ СПОРТ“ серија 004

Члан 1.

Одређује се 23.02.2015. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстан срећке „спорт“ серија 004, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 004 бр. 6215-УП/14 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 29.01.2015.године.

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 23.02.2016. године (укључујући и тај дан).

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 24.04.2016. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић