Одлука о продужетку продаје инстант срећке Мега серија 002

3. март 2015.

На основу члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „МЕГА“ серија 002, објављене у „Гласу Српске“ од дана 06.03.2012.године, Управа предузећа на двадесeтпрвој сједници одржаној дана 03.03.2015.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу
инстант срећке „МЕГА“ серија 002

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстан срећке „МЕГА“ серија 002, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „МЕГА- серија 002 број 5489-01/11, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 06.03.2012.године, продужава се до
12.03.2016. године.

Права на наплату добитка застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 11.05.2016. године укључујући и тај дан.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на сангу даном доношењa.

 

Предсједник
Управе предузећа
Рајко Радовановић