Одлука о продужетку продаје инстант срећке Scooter серија 001

3. март 2015.

На основу члана 43. aлинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „SCOOTER“ серија 001, објављене дана 02.03. 2011. године, Управа предузећа на двадесетпрвој сједници одржаној дана 03.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
o продужетку рока продаје и наплате
лутријске игре на срећу инстант срећке „SCOOTER“ серија 001

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „SCOOTER“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „SCOOTER“ серија 001 број 157-01/11, од дана 13.01. 2011. године објављене у Гласу Српске дана 02. марта 2011. године, продужава се до 10.03.2016. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 09.05.2016. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник
Управе предузећа
Рајко Радовановић