Уговор о сукцесивној купопродаји горива за потребе Лутрије РС

10. март 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. „ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29. MБ: 1824902, JIB: 4401560970004, жиро- рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац ( у даљем тексту: Купац ), с једне стране и

2. „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево , Ул. Тешањска бр. 24 Сарајево, ЈИБ: 4200505350000, кога заступа директор Урош Бидер, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 24.02.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја горива ( бензин и дизел ) за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева бр. 06 – 144, објављеног на порталу јавних набавки 28.01.2015. године и истовремено упућеног понуђачима , те избора најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 04-02-02-МД/15 од 04.02.2015. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора

 
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да је за вријеме трајања Уговора дозвољена варијабилна цијена робе ( горива ), која је узрокована промјеном цијене нафте на светском тржишту.
Уговорне стране су се споразумјеле да се роба ( гориво ) набавља по малопродајној цијени, важећој на бензиској станици у тренутку преузимања робе.
Уговорне стране су се споразумјеле да ће за сво вријеме трајања Уговора Продавац обрачунавати попуст на малопродајну цијену у износу од 0,06 КМ / литар, за робу
( гориво ) преузету на његовим бензиским станицама.
Продавац се обавезује да ће уредно обавјештавати Купца о свим промјенама цијена горива на бензиским станицама, те да ће цјеновнике достављати на e-mail контакт особе од стране Купца.

 
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испостављања фектуре за преузету робу.
Продавац се обавезује да ће фактурисање за преузету робу вршити једном мјесечно, на крају мјесеца. Уз фактуру ће достави спецификацију преузете робе, број фискалног рачуна, датум и вријеме преузимања робе, као и мјесто преузимања ( бензинска станица ).

 
НАЧИН, МЈЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба преузима сукцесивно, зависно од потреба Купца, на свим бензиским станицама Продавца која се налазе на територји Босне и Херцеговине ( укупно 38 бензиских станица ), као и на територије Словеније, Хрватске, Србије и Црне Горе.
Преузимање робе ће се вршити безготовински, путем платних картица, за свако моторно возило посебно. Платна картица је заштићена ПИН кодом и везана је за регистарси број возила и не може се преносити на друго возило.
Уколико то Купац захтијева, лице ( продавач ) на бензиској станици је обавезан уписати издате количине робе у интерни документ Купца ( нпр. путни налог, картон возача и сл. )

 
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да ће за све вријеме трајања Уговора испоручивати робу одговарајућег квалитета, која мора бити у складу са Одлуком о квалитету течних нафтних горива.
Продавац одговaра за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима о квалитету, Купац може исту рекламирати писменим путем Продавцу, уз приложени фискални рачун којим се доказује да је роба преузета на бензиским стaницама Понуђача.

 
РАСКИД УГОВОРА

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом испоруке робе не придржава утврђених цијена и квалитета робе, Купац може једнострано раскинути овај Уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗВАРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

За оне ситуације које нису регулисане овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о обигационим односима.

Члан 8.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од 02.03.2015. године.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Продавца

___________________
Директор
Урош Бидер

 

За Купца

___________________

Директор

Рајко Радовановић

_____________________
Извршни директор за
опште, правне и кадровске послове
Биљана Мастало