Уговор о купопродаји путничког моторног возила

12. март 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за  набавку једног путничког моторног возила за потребе Лутрије РС, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић као купац (у даљем тексту: Купац ) и

2. „ VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Суботичка бб , ЈИБ: 4400831540004,жиро рачун: 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, кога заступа директор Слађенко Галић као продавац ( у даљем тексту Продавац )

Закључили су дана 05.03.2015. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја путничког моторног возила марке „ PEUGEOT“ тип „ 508 NEW ALLURE 2.0 HDi “ комада 1, а на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-145 , упућеног понуђачима дана 16.02.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Продавца као најповољнијег понуђача чија Понуде бр. 60/15 од 20.02.2015. године и достављене документације који чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Вриједност путничког моторног возила из члана 1. Уговора износи 49.876,00 КМ без ПДВ-а (четрдесетдеветхиљадаосамстотинаседамдесетшест 00/100 КМ),  односно 58.354,92 КМ са ПДВ-ом( педесетосамхиљадатристотинепедесетчетири 92/100 КМ )
Купац се обавезује извршити уплату цјелокупног износа цијене путничког моторног возила из члана 1. Уговора на жиро рачун Продавца бр. 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука након испоруке истог и достављања фактуре.

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће путничко моторно возило испоручити у року од тридесет ( 30 ) дана након потписивања уговора. Возило мора бити у потпуности у складу са понудом Продавца бр. 216/14 од 19.07.2014. године.

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће уз путничко возило доставити сву пратећу документацију на основу чега ће Купац моћи несметано извршити процедуру регистрације возила.

Члан 5.

Гарантни рок за путничко моторно возило из члана 1. овог Уговора износи четири ( 4 ) године или 100 000 километара.

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговарају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

 
За Продавца
Директор
Слађенко Галић

 

За Купца

Директор

Рајко Радовановић

 

Извршни директор за

финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац