Одлука о приређивању Васкршњег кола Лото 7/39

13. март 2015.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије број 1141/1 од 11.03.2014.године (наш број протокола 1396 /15 од 12.03.2015.године), Управа Предузећа на двадесетчетвртој сједници одржаној дана 12.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
о приређивању редовног кола у игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева поводом Васкршњих празника 2015. године и утврђивању цијена комбинације

 

Члан 1.

У класичној игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева одређује се приређивање 28.редовног кола поводом Васкршњих празника 2015. године, у коме ће се додјелити специјални добитак, са јавним ТВ извлачењем бројева за утврђивање добитака дана 10.04.2015. године.

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинација у класичној игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у 28. редовном колу из тачке 1. ове Одлуке како слиједи:
-цијена комбинација ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 KM;
– цијена комбинација ЛОТО ПЛУС у износу од 0,30KM;
-цијена комбинација ЏОКЕР у износу од 0,30KM;

Члан 3.

Цијена из тачке 2. Одлуке важи почев од 08.04.2015. године као дана почетка уплате у 28.редовном колу у 2015. години, док у претплати цијена из тачке 2. ове Одлуке важи почев од 13.03.2015. године.

Члан 4.

Утврђује се специјални добитак уз добитак I(прве) врсте „седмица“ у 28. редовном колу
из тачке 1. ове Одлуке, и то –аутомобил марке Мерцедес Ц класе у бруто износу од
4.897.187,30динара(словима:четиримилионаосамстотинадеведесетседамхиљадасто
осамдесетседам динара и 30/100), односно око 83.252,23 КМ словима(осамдесеттрихиљадедвијестотинепедесетдвије конвертибилне марке и 23/100).
У случају да у оквиру 28.редовног кола буде утврђено више од једног добитника „седмица“ добитницима „седмице“ се на име специјалног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог специјалног добитка.

Члан 5.

Утврђени специјални добитак из тачке 4. Ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака у игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева.

Члан 6.

Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

 

Предједник Управе
Рајко Радовановић