Одлука о избору најповољнијег понушђача за набавку једног аутомобила који ће се додјелити као Бинго премија у Великом Васкршњем ТВ Бингу

18. март 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 1505-01/15
Бања Лука, 17.03.2015. године

 
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 06.03.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку једног аутомоила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу је предузеће „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као нагреде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу..
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 06.03.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су двије ( 2 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 17.03.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да оба понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.
Приликом провјере понуда да ли испуњавају услове везано за техничке карактеристике аутомобила, који је предмет набавке, утврђено је да понуда понуђача „МАРКЕТАУТО“ д.о.о. Лакташи не задовољава у потпуности техничке карактеристике аутомобила. Наиме понуђач „МАРКЕТАУТО“ д.о.о. Лакташи је у својој понуди понудио аутомобил који је дугачак 4065 мм, што је знатно мање од дужине аутомобила коју је навео уговорни орган у техничким карактеристикама, а која износи од 4440 мм до 4550 мм. Такођер, понуђени аутомобил је са пет ( 5 ) врата и пет ( 5 ) сједишта иако је јасно назначено у техничким карактеристикама да се набавља аутомобил са четворо ( 4 ) врта и пет ( 5 ) сједишта, те је из горе наведених разлога понуда понуђача „МАРКЕТАУТО“ д.о.о. Лакташи одбачена као неприхватљива.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове и понудио је цијену која је у границама процијењене вриједности набавке.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 

Директор
Рајко Радовановић