Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивну набнавку помоћних листића за ТВ Бинго

20. март 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. 06-146 за избор најповољнијег понуђача за ЛОТ бр. 1- сукцесивна набавку помоћних листића за ТВ Бинго . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 1544 -01/15
Бања Лука, 19.03.2015. године

На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 06.03.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за лот 1- сукцесивна набавка помоћних листића за ТВ Бинго, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач по конкурентском захтјеву бр. 06-146 за лот бр. 1 за сукцесивну набавку помоћних листића за ТВ Бинго, за које је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 објављено на порталу јавних набавки 06.03.2015. године, је предузеће „VILUX“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за лот 1- сукцесивна набавку помоћних листића за ТВ Бинго.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 06.03.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су двије ( 2 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 16.03.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да понуђач „ГРАФОМАРК“ д.о.о. Лакташи неиспуњава формалне услове из тендерске документације, те његову понуду одбацила. Наиме понуђач „ГРАФОМАРК“ д.о.о. у својој понуди није доставио Изјаву којом прихвата услове уговорног органа, те је понудио услове и рок плаћања и рок испоруке потпуно супротан условима које је поставио уговорни орган, те је из тог разлога његова понуда одбачена и није предмет оцјене понуда.
Комисија је установила да је понуда понуђача „VILUX“ д.о.о. Бања Лука у потпуности у складу са свим условима из тендерске документације. Понуђач „VILUX“ д.о.о. је у склопу своје понуде доставио узорке помоћних листића, на шта је био обавезан према условима из тендерске документације. Комисија је извршила тестирање достављених листића на лутријским терминалима, након чега је констатовала да достављени листићи у потпуности задовољавају техничке спецификације помоћних листића за ТВ Бинго које су постављене у тендерској документацији.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „VILUX“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове, како формалне тако и услове по питању квалитете.Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић