Уговор о сукцесивној изради и испоруци помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаац за потребе Лутрије РС

31. март 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. 06-146  ЛОТ бр. 2- сукцесивна израда и испорука помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне страен и

2. ,, VILUX” д.о.о. Бања Лука, Ивана Горана Ковачића бр.203, ЈИБ: 4400807670002, жиро-рачун: 5510380001170364, кога заступа директор Лубурић Госпава, као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране

су дана 27.03.2015.године закључили

УГОВОР
О СУКЦЕСИВНОЈ ИЗРАДИ И ИСПОРУЦИ
ПОМОЋНИХ ЛИСТИЋА ЗА ЛОТО 7/39 БРОЈЕВА И
ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ЛУТРИЈЕ РС

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна израда и испорука помоћних листића за Лото 7/39 бројева ( укупно цца 1.000.000 комада помоћних листића ) и обаразаца за потребе Лутрије РС ( укупно цца 330 комада блокова за четири врсте образаца ) , a на основу Конкурентског захтијева бр. 06-146 ЛОТ бр. 2, за који је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 објављено на порталу јавних набавки 06.03.2015. године и позив за достављање понуда упућен понуђачима, те избора Испоручиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.95/2015 од 14.03.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора, којим се Испоручилац обавезује да ће према техничкој спецификацији наведеној у тендерској документацији израдити и сукцесивно испоручити помоћне листиће за Лото 7/39 бројева и обрасце за потребе Лутрије РС, за вријеме трајања Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се израда помоћних листића из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 0,0345 КМ / ком. без ПДВ-а, а што укупно за 1.000.000 комада помоћних листића износи 34.500,00 KM без ПДВ-а ( словима: тридесетчетирихиљадепетстотина 00/100 КМ ) односно 40.365,00 KM са ПДВ-ом (словима: четрдесетхиљадатристотинешездесетпет 00/100 КМ ) .
Уговорне старне су сагласне да се израда образаца из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 2,40 КМ / блок без ПДВ-а ( за обрасце: СПЛ-8, С-2 и СПЛ -3), односно 5,50 КМ/ блок без ПДВ-а ( за образац РЕ-1 ), а што за укупно 330 комада блокова образаца износи 885,00 KM без ПДВ-а ( словима: осамстотинаосамдесетипет 00/100 КМ ) односно 1.035,45 KM са ПДВ-ом (словима: једнахиљадатридесетипет 45/100 КМ ) .
У цијену је урачуната израда ( штампа ) и испорука листића и образаца до мјеста пријема које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ) .
Цијене су фиксне и не могу се мијењати.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по испоруци сукцесивне количине, на основу фактуре Испоручиоца на жиро-рачун бр: 5510380001170364 у року од 30 дана .

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се штампање и испорика помоћних листића и образаца врши сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Истовремено Наручилац задржава право да врши корекције количина на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.

Испоручилац је обавезан да помоћне листиће и образце испоручи на мјесто које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ).
Рок извршења услуге је 72 сата за редовне наруџбе, а за хитне интервенције, тј. наруџбе ( за 50.000 комада листића ) је 24 сата од наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Наручилац, односно лице које он одреди ће вршити квантитативан и квалитативан пријем помоћних листића и образаца приликом пријема.
Испоручилац одговара за квалитет испоручених помоћних листића и образаца, који морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у тендерској документацији и карактеристикама помоћних листића достављеним у понуди Извршиоца бр. 95/2015 од 14.03.2015. године.
Уколико се установи да помоћни листићи и обрасци не одговарају стандардима и договореном квалитету, Наручилац ће исте издвојити и о томе обавијестити Испоручиоца. За сваки квантитативан и квалитативан недостатак Наручилац ће теретити Испоручиоца одговарајућим књиговодственим документом ( књижна нота-обавјест ) у одговарајућем износу .

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета помоћних листића и образаца Испоручилац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

Члан 7.

Наручилац задржава право да изврши измјене графичког рјешења помоћних листића за Лото 7/39 бојева и образаца , о чему ће благовремено обавјестити Испоручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Испоручилац приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана закључивања.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Испоручиоца
Директор
Лубурић Госпава

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац