Уговор о купопродаји путничког моторног возила у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу

8. април 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за  набавку једног путничког моторног возила у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у игри на срећу Велики Васкршњи ТВ Бинго, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић као купац ( у даљем тексту: Купац ) и

2. „ VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Суботичка бб , ЈИБ: 4400831540004,жиро рачун: 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, кога заступа директор Слађенко Галић као продавац ( у даљем тексту: Продавац )

Закључили су дана 31.03.2015. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја путничког моторног возила марке „ PEUGEOT“ тип „ 301 ACTIVE 1.2 VTi “ комада 1, а на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-147 , упућеног понуђачима дана 06.03.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Продавца као најповољнијег понуђача чија Понуда бр. 94/15 од 11.03.2015. године и достављена документација који чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Продавац продаје, а купац купује путничко моторно возило из члана 1 овог
Уговора, које се набавља у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у игри на срећу Велики Васкршњи ТВ Бинго, који ће се одржати 11.04.2015. године.
Продавац се обавезује да ће путничко моторно возило испоручити у року од тридесет ( 30 ) дана након јављања добитника Купцу, послије одиграног кола игре на срећу Велики Васкршњи ТВ Бинго. Возило мора бити у потпуности у складу са понудом Продавца бр. 94/15 од 11.03.2015. године.

Члан 3.

Вриједност путничког моторног возила из члана 1. Уговора износи 20.409,00 КМ без ПДВ-а( двадестхиљадачетиристотинеидевет 00/100 КМ), односно са попустом од 5,61% који је понудио продавац, укупна цијена путничког моторног возила износи 19.264,00 КМ без ПДВ-а ( деветнаестхиљададивијестотинешездесетичетири 00/100 КМ )
Купац се обавезује извршити уплату цјелокупног износа цијене путничког моторног возила из члана 1. Уговора на жиро рачун Продавца бр. 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука након испоруке истог и достављања фактуре.

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће уз путничко возило доставити сву пратећу документацију на основу чега ће Купац, тј. добитник у Великом Васкршњем ТВ Бингу, моћи несметано извршити процедуру регистрације возила.

Члан 5.

Гарантни рок за путничко моторно возило из члана 1. овог Уговора износи четири ( 4 ) године или 100 000 километара.

Члан 6.

Уговорне стране су се споразумјеле да, уколико се добитник робне награде у
Великом Васкршњем ТВ Бингу, тј. добитник путничког моторног возила, не јави у року од шездесет ( 60 ) дана од дана извлачења бројева ( 11.04.2015. године ), или уколико буде извучено два или више добитника, путничко моторно возило се неће додјелити и Купац, тј. Лутрија РС а.д. Бања Лука нема никаквих обавеза према Продавцу.

Члан 7.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговарају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

 
За Продавца
Директор
Слађенко Галић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац