Набавка угоститељских услуга и Позив за достављање понуда ( набавка из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ )

20. април 2015.

Управа Предузећа је на двадесетпрвој сједници 03.03.2015. године усвојила одлуку којом је покренута процедура набавке угоститељских услуга за потребе Лутрије РС.

Број: 1131-УП/15
Бања Лука, 03.03.2014.године

На основу Захтјева за набавку бр. 1123-02/14 од 03.03.2015. године, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на двадесетпрвој сједници одржаној 03.03.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању процедуре набавке

Члан 1.

У складу са указаном потребом, покреће се процедура јавне набавке за сукцесивну набавку угоститељских услуга за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 8 Закона о јавним набавкама
БиХ и Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

Набавка није предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 11.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга.

Члан 7.

Задужује се Сектор оштих, правних и кадровских послова да сачини и понуђачима упути Позив за достваљање понуда, у складу са чланом 6 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 104/14 )

Члан 8.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

 

У складу са Одлуком Управе Предузећа сачињен је и упућен понуђачима сљедећи Позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга:
Број: 2049-04/15
Бања Лука,17.04. 2015. године

 

На основу члана 8 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), члана 6 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 104/14 ), Одлуке Управе Предузећа о покретању процедуре набавке бр. 1131-УП/15 од 03 03.2015. године и члана 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Предузећа утврђује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
за набавку угоститељских услуга

I УГОВОРНИ ОРГАН
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 29
78 000 БАЊА ЛУКА
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 4401560970004
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 051/432-700 и 051/430-500
e-mail: branislav@lutrijars.com
КОНТАКТ ОСОБА:БРАНИСЛАВ ВОЈНОВИЋ

II ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Предмет набавке је сукцесивно пружање угоститељских услуга за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.
Услуге подразумијевају конзумирање хране и пића.
Процијењена вриједност набавке је цца 11.000,00 КМ без ПДВ-а

У понуди обавезно доставити :
– цијеновник хране и пића
– типове кухиње ( нпр. медитеранска, традиционална, и сл. )
– рок и услове плаћања,
– образац за достављање понуде,
– Изјаве и друге документе које се траже у тачки V овог Позива.

III ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Уговор о сукцесивном пружању угоститељских услуга ће се закључити са више понуђача, на период до 31.12.2015. године.

IV КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА
Цијене достављене у понуди понуђача се не могу мијењати за вријеме трајања уговора.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРEБНИ ДОКАЗИ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – лична ситуација
Понуђач ће бити одбијен уколико у склопу понуде не достави сљедеће:
1. Копију рјешења из судског регистра ;
2. Доказ о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама којима располаже пружалац услуга за извршење конкретних услуга и обезбјеђење квалитета, опис техничке опремљености и
оспособљености понуђача. Обавезно у понуди доставити попуњену и овјерену Изјаву о испуњености услова из члана 50 став 1 тачка е) Закона о јавним набавкама ( у прилогу Анекс I ),
3. Обавезно доставите назив понуђача са тачном адресом и идентификационим бројем, ПДВ бројем ( или изјавом да није ПДВ обвезник ), бројем телефона и факса, име контакт особе;
4. Попуњену и овјерену Изјаву у вези са чланом 52 Закона о јавним набавкама ( у прилогу Aнекс II).

У циљу доказа о испуњењу услова о техничкој и профеесионалној способности, понуђач у понуди мора доставити сљедеће:
– Навести образовне и професионалне квалификације пружаоца услуга
– Изјава понуђача о техничкој опремљености и оспособљености, те мјерама којима располаже пружалац услуга у циљу задовољења квалитета ( дозволе, сертификати и сл. ).

( Напомена : Изјаве из Анекса I и II морају бити овјерене од стране понуђача. )

Обавезујући услови за понуђаче ( Понуђач у склопу понуде мора доставити Изјаву којом прихвата услове уговорног органа ) :
– Рок и услови плаћања:одгођено плаћања, минимум 7 дана од дана испостављања фактуре, жирално

VI ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају важити у року од тридесет ( 30 ) дана, рачунајући од задњег дана рока за предју понуда. У понуди обавезно доставити период важења понуде.

VII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуда се доставља у оргиналу , на којој ће јасно писати „ ОРГИНАЛ ПОНУДА“, лично на протокол Предузећа или путем поште. Оргинал понуде треба бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати : „ Понуда за набавку угоститељских услуга“.

VIII АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА
Понуда се доставља на адресу: Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29, 78 000 Бања Лука

IX РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА
Крајњи рок за достављање понуда истиче дана 23.04.2015.године у 09,00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се 23.04.2015.године у 09,30 часова у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука.
Прилог:
1. Образац за достављање понуде
2. Анекс I
3. Анекс II

 
У име уговорног органа
Директор
Рајко Радовановић
 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Предмет набавке : ________________________________________________________________

Уговорни орган : Лутрија РС а.д. Бања Лука
Адреса : Цара Лазара бр. 29, 78 000 Бања Лука

Понуђач ( назив и ЈИБ понуђача ) : ____________________________________________________

Адреса понуђача : __________________________________________________________________

( Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. )

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)

Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил

 

анекс I

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 50. ТАЧКА а), б) и е)
( Техничка и професионална способност у поступку набавке услуга )
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном
картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности ___________________
____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________
( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________
_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________
______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са чланом 50 тачке а), б) и е) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву:

а) списак извршених уговора у складу са чланом 48 Закона о јавним набавкама, а који је у вези са предметном набавком, за период не дужи од три године
б) образовне и професионалне квалификације пружаоца услуге и квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета;

( Заокружити тачке које су дефинисане као захтијеви у тендерској документацији – Позиву, једну или више )

Навести прецизне податке везане за захтјев из тендерске документације :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује техничка и професионална способност из члана 48 до 51 Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача ( правно лице ) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Изјаву дао : ___________________________________________

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

Потпис и печат понуђача : ____________________________________

 

 

aнекс II

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном
картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности ___________________
____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________
( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________
_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________
______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са ланом 52 став 2 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В Љ У Ј ЕМ

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес набавке, у било којој фази процеса набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба вршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

 
Изјаву дао : ___________________________________________

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

Потпис и печат понуђача: ____________________________________