ОДЛУКА о сазивању Десете редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

29. април 2015.

На основу члана 268. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08 и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетшестој сједници одржаној дана 29.04.2015. године, доноси

О Д Л У К У
о сазивању Десете редовне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Десета редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 16.06.2015. године (уторак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара и два акционара који овјеравају записник
2. Разматрање и усвајање записника са Шесте ванредне сједнице Скупштине акционара
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2014. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2014. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2014. године
5. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2014. години
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2014. годину
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2014. годину
8. Доношење Одлуке о усвајању Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука –пречишћени текст
9. Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 22.06.2015. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 07.06.2015.године.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-14 часова.

IV

Задужује се Управа предузећа да позив за IX редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у двa дневна листа на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Надзорног одбора
Растко Вуковић