Набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант и експрес срећки за потребе Лутрије РС

25. мај 2015.

Управа Предузећа је на осамнаестој сједници 04.02.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант и експрес срећки, за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука :

 

Број: 650-УП/15
Бања Лука, 04.02.2015.године

На основу Захтјева за набавку бр. 643-03/15 од 03.02.2015. године, а у складу са чланом 18
став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на осамнаестој сједници одржаној 04.02.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за сукцесивну набавку инстант и експрс срећки за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 110.000,00 КМ без ПДВ-а ( за период од двије године, на годишњем нивоу цца 55.000,00 КМ без ПДВ-а )

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : отворени поступак.
Набавка је подјељена у два лот-а, и то:
Лот 1- сукцесивна набака инстант срећки стандардне величине;
Лот 2- сукцесивна набавка експрес срећки стандардне величине.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је двије године од дана потписивања уговора. ( закључиће се оквирни споразум на период од двије године ).

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

 
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

 

Обавјештење о набавци услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант и експрес срећки