ОДЛУКУА УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2014. ГОДИНУ

16. јун 2015.

На основу члана 14. алинеја 18. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а у вези са чланом 20. алинеја 19., Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2014. годину.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Надзорног одбора за 2014. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

_______________________
Борис Срдић