OДЛУКA o доношењу Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука пречошћени текст

16. јун 2015.

На основу члана 17. алинеја 1. Статута Лутрије Републике Српске бр.5328-СА/11 од дана 19.12.2011. године, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на десетој сједници одржаној дана 16.06.2015. године, д о н и ј е л а ј е

O Д Л У К У o доношењу Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука пречошћени текст

Члан 1.

Доноси се Статут Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, пречишћени текст.

Члан 2.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут број 5328-СА/11 од 19.12.2011. године и Одлука о измјени и допуни Статута број 272-СА/15 од 16.01.2015. године.

Члан 3.

Статут ступају на снагу даном доношења и објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Борис Срдић