Одлука о неусвајању извјештаја независног ревизора

16. јун 2015.

На основу члана 17. алинеја 5. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а на основу Мишљења Надзорног одбора и Мишљења Одбора за ревизију, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

Извјештај Независног ревизора за 2014.годину Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука се  не усваја.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Независног ревизора за 2014. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-финансијско-рачуноводственом сектору
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

_______________________
Борис Срдић