ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2014. ГОДИНИ

16. јун 2015.

На основу члана 43. алинеја 10. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, Управа Предузећа на двадесетшестој сједници одржаној дана 22.04.2015. године, доноси

ОДЛУКА
О РАСПОДЈЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ
У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.

Остварена нето добит по обрачуну за 2014. годину у износу од 97.355,27 КМ (деведесетседамхиљадатристотинепедесетпет и 27/100 КМ) се распоређује на сљедећи начин:

1. Дио 5 % нето добити за законске резерве у износу 4.867,76 КМ (четирихиљадеосамстотинашездесетседам и 76/100 КМ)
2. Дио 10 % нето добити за статутарне резерве у износу 9.735,53 КМ (деветхиљадаседамстотинатридесетпет и 53/100 КМ);
3. Дио нето добити у износу 82.751,98 КМ (осамдесетдвијехиљадеседамстотинапедесетједна и 98/100 КМ) за нераспоређену добит из 2014. године;

Члан 2.

Приједлог одлуке ступа на снагу даном доношења, а за њено извршење надлежна је Управа предузећа.

Доставити:
-финансијско-рачуноводственом сектору
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић