ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

16. јун 2015.

На основу члана 17. алинеја 5. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а на основу Мишљења Надзорног одбора и Мишљења Одбора за ревизију, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај о пословању и Годишњи Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2014. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2014. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-финансијско-рачуноводственом сектору
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Борис Срдић