ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2014. ГОДИНУ

16. јун 2015.

На основу члана 17. алинеја 21., а у вези са чланом 68.став 2. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2014. годину.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2014. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Борис Срдић