Набавка услуге избора, креирања и израде пропагандних средстава ( набавка из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама )

19. јун 2015.

Управа Предузећа је на двадесетшестој сједници 22.04.2015. године усвојила одлуку којом је покренута процедура јавне набавке за сукцесивну набавку услуга избора,креирања и израде пропагандних средстава за потребе Лутрије РС .

Број: 2138-УП/15
Бања Лука, 22.04.2015.године

На основу Захтјева за набавку бр. 2100-03/14 од 20.04.2015. године, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на двадесетшестој сједници одржаној 22.04.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању процедуре набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се процедура јавне набавке за сукцесивну набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 8 Закона о јавним набавкама БиХ и Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 15.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга (Анекс II дио Б Закона о јавним набавкама) .

Члан 7.

Задужује се Сектор оштих, правних и кадровских послова да сачини и понуђачима упути Позив за достваљање понуда, у складу са чланом 6 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 104/14 )

Члан 8.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић