Набавка услуге објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама

2. јул 2015.

Управа Предузећа је на тридесетипрвој сједници 25.06.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за сукцесивну набавку услуга објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама за потребе Лутрије РС .

Број: 3345-УП/15
Бања Лука, 25.06.2015.године

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на тридесетпрвој сједници одржаној дана 25.06.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 30.000,00 КМ са ПДВ-ом.

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је једна године од дана потписивања уговора ( сукцесивно пружање
услуга ).

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић