Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава ( Набавка из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама )

3. јул 2015.

Лутрија РС је покренула процедуру јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник БиХ” бр. 104/14 ),  за избор најповољнијег понуђача за сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 3475-01/15
Бања Лука, 03.07.2015. године

На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр.39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведене процедуре јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Након проведене процедуре јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле
уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, најповољнији понуђач за сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава је предузеће „BUZZ CONSULTING “ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивно пружање конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове Одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 104/14 ) за набавку сукцесивног пружања услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава.
Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, уговорни орган види у члану 8 Закона о јавним набавкама БиХ који се односи на набавку услуга из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( гдје су у тачки 10 наведене рекреационе услуге, културне и спортске услуге у које спадају и услуге продукције рекламног филма ЈРЈН- 92111210-7 ) према посебном режиму.
Позив за достављање понуда упућен је 19.06.2015. године на три адресе понуђача и истовремено је објављен на интернет страници Лутрије РС.
У термину остављеном за пријем понуда, пристигле су три понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 01.07.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да сви понуђачи испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након што је установила да су испуњени формални услови, Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „BUZZ CONSULTING “ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио најнижу цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је
као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А
Директор
Рајко Радовановић