Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, одлука, огласа и обавјештења за потребе Лутрије РС у дневним новинама

21. јул 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. о6-148, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-69-3-8/15 за избор најповољнијег понуђача за  набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, одлука, огласа и обавјештења у дневним новинама. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 3743-01/15
Бања Лука, 21.07.2015. године

 
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 02.07.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама је предузеће „Н.И.Г.Д. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ “ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 02.07.2015. године на четири адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су три ( 3 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 16.07.2015. године.
Након јавног отварања понуда, Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да сви понуђачи испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.
Комисија је такођер установила да у понуди понуђача „ID EUROBLIC PRESS“ д.о.о. Бања Лука постоји рачунска грешка у обрасцу за цијену понуде. Понуђач је пропустио да достави просјечну цијену за услуге које су предмет набавке а која је предмет бодовања. Грешка је исправљена и упућен је Захтјев за прихватање исправке рачунске грешке понуђачу „ID EUROBLIC PRESS“ д.о.о. Бања Лука, који је он и прихватио писменим путем.
Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „Н.И.Г.Д. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ “ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио најнижу цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић