Оквирни споразум о штампању и испоруци инстант и експрес срећки

23. јул 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка, за  набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант и експрес срећки, закључила оквирни споразум са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ број 39/14), а након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка набавке по Обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-53-3-7/15 ( интерни бр. набавке 01-065 ), објављеног на потралу јавних набавки дана 26.05.2015. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 43/15 од 01.06.2015. године, закључен је

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О
ШТАМПАЊУ И ИСПОРУЦИ ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКИ

Између:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа Директор Рајко Радовановић као наручилац (у даљем тексту: Наручилац) и

2. „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о., из Београда, улица Тошин бунар бр.23, ПИБ 100134404, коју заступа Директор Владислав Ивановић као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац)

дана 08.07.2015. године.

Члан 1.

Предмет Оквирног споразума је сукцесивно штампање ( израда ) и испорука цца 2.500.000 ком. инстант срећки и цца 1.000.000 ком. експрес срећки , а на основу Понуда Испоручиоца бр. 15000093 и 15000094 од 02.06.2015. године и техничких карактеристика одређених у склопу тендерске документације бр. 2750-04/15.
Серије срећки минималне количине 500.000 комада срећки.

Члан 2.

Оквирни споразум се закључује на период док се не наруче наведене оквирне количине срећки ( 2.500.000 ком. инстант срећки и 1.000.000 ком. експрес срећки ), а који не може бити дужи од 2 (двије) године од дана закључивања. Наручилац и Испоручилац су дужни да прије сваке сукцесивне испоруке срећки закључе појединачни уговор, за конкретну количину срећки, који ће садржавати основне елементе овог Оквирног споразума ( цијена, рок и услови плаћања и рок испоруке ).
Током период важења Оквирног уговора, Наручилац ће од Испоручиоца сукцесивно наручивати количине ( серије ) срећки зависно од својих потреба.
Истовремено Наручилац задржава право да приликом закључивања појединачних уговора одређује количину и врсту срећки које ће се штампати.

Члан 3.

Приликом сваке сукцесивне испоруке срећки Наручилац ће комисијски вршити квалитативни и квантитативни пријем срећки. Уколико се приликом запримања срећки или након стављања у продају срећки ( за све вријеме продаје срећки ) установи да срећке не одговорају техничким карактеристикама, те се установи мањкавост срећки по питању квалитета ( штампе и израде срећки ), Испоручилац је у обавези да изради ( одштампа и испоручи ) нову количину ( серију ) срећки о свом трошку, у року од петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. од дана достављања Комисијског записника о недостацима.

Члан 4.

Цијена за израду и испоруку инстант срећки износи 16,90 ЕУР/1.000 комада ( словима: шеснаест 90/100 Еура/1000 комада ) без урачунатог ПДВ-а. На наведену цијену Испоручилац даје попуст у износу од 3,0 % .
Цијена за израду и испоруку експрес срећки износи 14,90 ЕУР/1.000 комада ( словима: четрнаест 90/100 Еура/1000 комада ) без урачунатог ПДВ-а. На наведену цијену Испоручилац даје попуст у износу од 3,0 % .

Члан 5.

Рок плаћања, за инстант и експрес срећке, износи четрдесетпет ( 45 )дана по испоруци робе и издавању фактуре.

Услови плаћања су жирално плаћање на основу испостављење фактуре.

Члан 6.

Рок испоруке, за инстант срећке, је петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. потврде ауторске коректуре и података неопходних за израду инстант срећки, а у складу са техничком спецификацијом ( за серију 1.000.000 комада ), односно од дана закључивања појединачног уговора.

Рок испоруке, за експрес срећке, је петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. потврде ауторске коректуре и података неопходних за израду експрес срећки, а у складу са техничком спецификацијом ( за серију 500.000 комада ), односно од дана закључивања појединачног уговора.

Члан 7.

Паритет испоруке је ДДП складиште Лутрија РС а.д Бања Лука, што подразумјева да Испоручилац има обавезу да срећке ( робу ) испоручи у складиште Лутрије РС а.д. Бања Лука и стави на располагање Наручиоцу,оцарињену за увоз на приспјелом превозном средству, спремну за истовар . Испоручилац сноси све трошкове и све ризике укључене у допрему срећки до мјеста истовара ( складиште Наручиоца ) и има обавезу да срећке оцарини на само за извоз, већ и за увоз, као и да плати све даџбине, порезе и трошкове за извоз и увоз срећки.

Члан 8.

У случају кашњења у пружању услуга ( штампања и испоруке срећки ), до којег је дошло кривицом Испоручиоца, исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од 1% наручене серије срећки , за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може пријећи 10% од укупно уговорене вриједности робе која је предмет наруџбе.
Испоручилац је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтјева за плаћање од Наручиоца.
Наручилац неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће због ванредних вањских догађаја на које Испоручилац није могао утицати нити их предвидјети.

Члан 9.

Одредбе Oквирног споразума и Понуде Испоручиоца се не могу мијењати након његовог закључивања.

Члан 10.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог Оквирног споразума уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност ставрнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 11.

Оквирни споразум је сачињен у четири ( 4 ) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по два ( 2 ) примјерка.

 

За Испоручиоца
Директор
Владислав Ивановић

 

За Наручиоца

Директор
Рајко Радовановић

 
В.д. извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац