Уговор о пружању услуга сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама

3. август 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,, N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine” д.о.о., Бања Лука, Ул. Браће Пиштељића бр.1, ЈИБ 4400848860002, кога заступа директор Жељко Копања, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 29.07.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ СУКЦЕСИВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА
ЛОТО ИЗВЈЕШТАЈА, МАРКИЦЕ, КОНАЧНОГ БИНГО ИЗВЈЕШТАЈА, ОГЛАСА, ОБАВЈЕШТЕЊА И ОДЛУКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛУТРИЈЕ РС У ДНЕВНИМ НОВИНАМА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-148, објављеног на порталу јавних набавки 02.07.2015. године, и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 01-329/15 од 10.07.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се услуга сукцесивног објављивања врши у дневним новинама према сљедећим цијенама како слиједи :
– објављивање лото извјештаја за једно објављивање износи 194,00 КМ
( стотинудеведесетичетири 00/100 КМ ) без ПДВ-а;
– објављивање маркице на насловној страници се обавља без накнаде;
– објављивање коначног Бинго извјештаја се обавља без накнаде;
– објављивање огласа, обавјештења и одлука за једно објављивање :
o 1 цијела страна новина износи 360,00 КМ ( тристотинеишездесет 00/100 КМ) без ПДВ-а
o ½ стране новина износи 194,00 КМ ( стотинудеведесетичетири 00/100 КМ ) без ПДВ-а
o ¼ стране новина иноси 80,00 КМ ( осамдесет 00/100 КМ ) без ПДВ-а
o 1/8 стране новина износи 48,00 КМ ( четрдесетиосам 00/100 КМ ) без ПДВ-а

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити жирално на основу фактуре Извршиоца у року од 70 дана од дана испостављања фактуре на жиро-рачун бр.: 555 007 00032075 62 код Нове банке.
Фактура ће се испоставити последњи дан у мјесецу, збирно за све објаве у мјесецу. Уз фактуру ће се доставити доказ о објави.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се :
– услуга објављивања лото извјештаја врши једном седмично тј. понедељком, на ½ странице новина, црно бијело, уз могућност до пет ванредних објављивања годишње који могу бити објављени и неким другим даном ( за вантредна кола ТВ Бинга и Лото-а );
– услуга објављивања маркице врши на насловној страни, са извученим бројевима Лото-а, два пута седмично тј. уторком и петком, уз могућност до пет ванредних објављивања годишње који могу бити објављени и неким другим даном ( за вантредна кола Лото-а ). Маркица ће се штампати у колору.
– услуга објављивања коначног Бинго извјештаја врши се сукцесивно, по потреби, сваке друге суботе, штампа се црно бијело и распоређује се на 1/8 стране новина;
– услуга објављивања обавјештења, огласа и одлука за потребе Лутрије РС врши се сукцесивно по потреби за вријеме трајања уговора.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од 01.08.2015. године .

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Извршиоца
Директор
Жељко Копања

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац