Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ СПОРТ“ серија 005

3. август 2015.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу  инстант срећка „СПОРТ“ серија 005 бр. 3346-УП/15 од 25.06.2015. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 08.07.2015.године, Управа Предузећа на тридесеттрећој сједници одржаној дана 03.08.2015.године , д о н о с и

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ СПОРТ“ серија 005

 

Члан 1.

Одређује се  03.08.2015. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстан срећке „спорт“ серија 005, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 005 бр. 3346-УП/15 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 08.07.2015.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 03.08.2016. године (укључујући и тај дан).

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 02.10.2016. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Независне новине.

 

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору општих, правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

                                                                                                                 Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                 Рајко Радовановић