Уговор о пружању услуге осигурања

1. октобар 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, (у даљем тексту: Осигураник), с једне стране и

2. ,, МИКРОФИН ОСИГУРАЊЕ” а.д. Бања Лука, Ул. Алеја Светог Саве бр. 59 Бања Лука, ЈИБ 4402764240001 , кога заступа директор Бране Ступар, ( у даљем тексту: Осигуравач) с друге стране

 
су дана 03.09.2015.године закључили сљедећи

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања радника,имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-149, упућеног понуђачима 03.08.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Осигуравача као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. МФО-ПП-56/15 од 10.08.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Осигуравач се обавезује да ће вршити услуге по спецификацији ставки и по цијенама датим у понуди бр. МФО-ПП-56/15 од 10.08.2015. године, тј. укупан износ премије за осигурање радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука износи 9.067,89 КМ ( словима : деветхиљадашездесетседам 89/100 КМ ) .
У случају да се догоди осигурани случај ( настала штета ), осигуравач се обавезује да ће исплатити осигурану суму у року од четрнаест ( 14 ) дана од дана пријаве штете и комлетирања захтјева.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Осигураник ће плаћање премије вршити у мјесечним ратама,и то:
– Колективно осигурање радника се плаћа у 12 једнаких мјесечних рата, након пријема фактуре;
– Осигурање имовине и опреме се плаћа у 12 једнаких мјесечних рата, након пријема фактуре;
– Редовно и каско осигурање возила се плаћа у цјелости приликом регистрације возила.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Осигуравач приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених обавеза, Осигураник може једнострано раскинути овај Уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог Уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање спорова уговорају надлежност суда у Бањој Луци.

Члан 6.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана тј. од 03.09.2015. године до 03.09.2016. године

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Осигуравача
Директор
Бране Ступар

За Осигураника

Директор
Рајко Радовановић

 
Извршни директор за
финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац