Набавка услуге одржавања терминалског апликативног софтвера за on-line приређивање игара на срећу

2. октобар 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетој сједници 02.10.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за сукцесивну набавку услуга одржавање терминалског и апликативног софтвера за on-line приређивање игара на срећу .

 

Број: 4725-УП/15
Бања Лука, 02.10..2015.године

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и
поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрдесетој сједници одржаној дана 02.10.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге сукцесивног одржавања ON-LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера и одржавања централног серверског и BACK – OFFCE апликативног и комуникацијског софтвера за ON-LINE приређивање игара на срећу Лутрије РС инсталираног на централном серверу и PC-LAN мрежи центра за ЕОП Лутрије РС.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 60.000,00 КМ без ПДВ-а.

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : Преговарачки поступак без објаве обавјештења.
Набавка ће се подјелити у два лота, и то :
Лот 1 – Услуга одржавања ON-LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера;
Лот 2- Услуга одржавања централног серверског и BACK – OFFCE апликативног и комуникацијског софтвера за ON-LINE приређивање игара на срећу Лутрије РС инсталираног на централном серверу и PC-LAN мрежи центра за ЕОП Лутрије РС

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је једна године од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 

Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. сектору за информационе и комуникационе технологије                                         Предсједник
6. ц/о                                                                                                                                                        Управе Предузећа
Рајко Радовановић