Набавка аутомобила у сврху додјељивања као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године

25. новембар 2015.

Управа Предузећа је на четрдестчетвртој сједници 25.11.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за набавку једног аутомобила у сврху додјељивања као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године.

Број: 5635-УП/15
Бања Лука, 25.11.2015.године

 

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрдесетчетвртој сједници одржаној 25.11.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 25.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је шездесет ( 60 ) дана од дана извлачења бројева у игри на срећу Велики Божићни ТВ Бинго 2016. године.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

 
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић