Одлука о начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број:5633-УП/15

Дана: 25.11.2015. године

 

На основу члана 18. став 3. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE,   Управа         Предузећа на  четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године, доноси

 

О Д Л У К У О начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

 

Члан 1.

Посебне робне новчане премије и добици у износу од 12.000,00 КМ (дванаестхиљада и 00 /100 КМ) финансираће се дијелом из неискориштеног фонда добитака из игре ТВ Бинго 9, а дијелом из фонда  неискориштених добитака.

 

Члан 2.

У посебном извлачењу за срећни број путем малог бубња додјељују се робне премије и то:

       2 х ТV LED smart  : 2 х 1.000 КМ – извлачење из бубња               

       2 х ЛАПТОП ( нпр. HP) : 2 х 1.000 КМ – извлачење из бубња

       5 х М. ТЕЛЕФОН : 5 х 400 КМ – извлачење из бубња

       Укупно посебни робни добици: до 6.000 КМ

Компјутерским извлачењем додјељује се 21 добитак и то:

1x1.000KM-компјутерско извлачење

       2 х 500 КМ – компјутерско извлачење

       3 х 400 КМ – компјутерско извлачење

       4 х 300 КМ – компјутерско извлачење

       5 х 200 КМ – компјутерско извлачење

       6 х 100 КМ – компјутерско извлачење        

       Укупно  посебни новчани добици: 6.000 КМ

 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама .

Предсједник

                    Управе Предузећа

                                                                                                     Рајко Радовановић