Одлука о распореду дијела акумулисаног фонда Бинго лоз „шестицe“ за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број: 5634-УП/15

Бања Лука, 25.11.2015. година

 

На основу члана 46. став 3. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на  четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године, доноси

 

 

О Д Л У К У о распореду дијела акумулисаног фонда Бинго лоз „шестицe“ за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

 

 

Члан 1.

За ванредно коло „Велики Божићни ТВ Бинго“ од 06.01.2015. године дио акумулисаног фонда за Бинго лоз „шестицу“ у износу од 20.000,00 КМ (двадесетхиљада  и 00/100 КМ) , уколико не буде остварен добитак „шестица“, пребацује се у фонд за први остварен добитак ниже врсте.

Износ тако оствареног добитка представља збир фиксног износа за тај добитак и износа од 20.000, 00 КМ (двадесетхиљада и 00/100 КМ)  подијељеног на број добитака.

 

 

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

                Предсједник

           Управе  Предузећа

            Рајко Радовановић