Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку једног аутомобила у сврху додјеле као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бингу 2015/2016. године

9. децембар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. о6-151, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-108-3-14/15 за избор најповољнијег понуђача за набавку  једног аутомобила у сврху додјеле као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бионгу 2015/2016. године. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 5903-01/15
Бања Лука, 08.12.2015. године

 
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 26.11.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку једног аутомоила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу 2015/2016 године је предузеће „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као нагреде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 26.11.2015. године на пет адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су двије ( 2 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 08.12.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјени приспјелих понуда приликом чега је установила да понуда понуђача „Ц-АУТО“ д.о.о. Бања Лука не испуњава формалне услове из тендерске документације. Наиме, понуђач „Ц-АУТО“ д.о.о. је пропустио да у понуди достави опис, фотографије ( каталог ) и техничке карактеристике робе ( аутомобила ) који је предмет набавке, а што је било обавезно према условима из тендерске документације, те је из тог разлога његова понуда одбачена као неприхватљива из поступка набавке.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове и понудио је цијену која је у границама процијењене вриједности набавке.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић