Уговор о рекламирању на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини

22. јануар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила грдаског превоза у Бањој Луци и Бијељини, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. „ INFO MEDIA GROUP“ д.о.о., Бања Лука Ул. јеврејска бр. 58 Бања Лука, ЈИБ: 4402150000004, ког заступа директор Ведран Пушић, као извршилац (у даљем тексту: Извршилац )

су дана 23.12.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ НА СПОЉАШЊОСТИ
ВОЗИЛА ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА У БАЊОЈ ЛУЦИ И БИЈЕЉИНИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге рекламирања ( промоције ) Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја, на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци ( аутобус који саобраћа на линији бр. 10 ) и Бијељини ( аутобус који саобраћа на линији Бијељина- Јања- Козлук-Зворник ) , a на основу проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења бр. 03-2015 , упућеног понуђачима 15.12.2015. године , и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.467-12/2015 од 16.12.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће израдити графичко идејно рјешење рекламних садржаја те их доставити Извршиоцу.
Извршилац се обавезује да ће, у року десет ( 10 ) дана након достављања идејног рјешења, рекламни садржај израдити од самољепљивих ПВЦ фолија и поставити га на рекламни простор, тј на метални дио аутобуса и стакла аутобуса.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да ће за вријеме трајања кампање одржавати рекламни садржај и понашати се са пажњом доброг привредника, а након завршетка кампање, уклонити рекламни садржај са возила градског превоза.

ЦИЈЕНА

Члан 4.

Уговорне старне су сагласне да ће се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја, на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини, вршити по цијени, са урачунатим попустом, од укупно 21.870,00 КМ (словима: двадесетједнахиљадаосамстотинаседамдесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а, за период од дванаест ( 12 ) мјесеци кампање.

У цијену је урачунато : израда и постављање рекламног садржаја, одржавање истог за вријеме трајања кампање, те укалањање рекламног садржаја по истеку Уговора.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање цјелокупног износа за услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора, на основу испостављене фактуре, коју ће Извршилац испоставити тек након пуштања осликаних возила у саобраћај и достављене фотодокументације којом то доказује, на жиро рачун Извршиоца, .
Рок плаћања је тридесет ( 30 ) дана од дана пријема фактуре.

НАЧИН И МЈЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се услуга рекламирања, из члана 1 овог Уговора, пружа у Бањој Луци на аутобусу градског превоза, који саобраћа на линији бр. 10, а у Бијељини на аутобусу који саобраћа на линији Бијељина-Јања-Козлук-Зворник.
Уколико возило ( аутобус ) на којем је истакнут рекламни садржај буде ван саобраћаја дуже од три ( 3 ) дана непрекидно или 15 дана укупно за вријеме трајања овог Уговора, за то возило ће се продужити истицање рекламног садржаја за неведене периоде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може раскинути уговор, уколико друга старна не испуњава своје обавезе, уз отказни рок од тридесет ( 30 ) дана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од дана када осликана возила буду пуштена у саораћај.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Извршиоца
Директор
Ведран Пушић

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић
В.д. Извршног директор за маркетинг и
комерцијалу
Дијана Врховац