Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда у току 2016. године

10. фебруар 2016.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге рекламирања  Лутрије РС путем билборда у току 2016. године. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 859-01/16
Бања Лука, 10.02.2016. године

 
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 26.01.2016. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда у току 2016. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда у току 2016. године је предузеће „МЕТРОМЕДИА“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда у току 2016. године.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 26.01.2016. године на три адресе понуђача и истовремено је објављено обавјештење о набавци бр. 662-7-2-20-3-3/16 на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристига су једна ( 1 ) понуда.
Јавно отварање понуда одржано је 10.02.2016. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјени приспјеле понуде приликом чега је установила да понуда понуђача „МЕТРОМЕДИА“ д.о.о. Бања Лука испуњава формалне услове из тендерске документације и услове које поставио уговорни орган по питању локација, броја и врсте билборда на којима ће се пружати конкретна услуга.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „МЕТРОМЕДИА“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове и понудио је цијену која је у границама процијењене вриједности набавке.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 

Директор
Рајко Радовановић