Уговор о рекламирању Лутрије РС путем билборда током 2016. године

26. фебруар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем билборда током 2016. госдине, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА Републике Српске а.д. Бања Лука,Ул. цара Лазара 29. МБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, кога заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,METROMEDIA” д.о.о. Бања Лука, Ул. јеврејска бр. 85, ЈИБ 4400834210005, жиро-рачун 5620998113514860 код НЛБ Развојне банке, кога заступа директор Александар Спасојевић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 16.02.2016. године, закључили следећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА
ПУТЕМ БИЛБОРДА ТОКОМ 2016. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука преко билборда током 2016. године ,а након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева бр. 662-7-2-20-3-3/16,објављеног на веб порталу јавних набавки 26.01.2016. године и истовремено упућеног понуђачима, те избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 91/16 од 09.02.2016. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора.
Услуга рекламирања обавља ће се закупом рекламних површина на билбордима.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да се рекламирање из члана 1. овог уговора врши по цијенама достављеним у понуди Извршиоца бр. 91/16 од 09.02.2016. године. У цијену услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора урачунато је и штампање папирних рекламних медија те њихова апликација на предметне билборде и уклањање истих након завршетка кампање.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Извршиоца у року од тридесет ( 30 ) дана по реализацији појединачне кампање.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

 

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се рекламирање врши сукцесивно, током годину дана од дана ступања на снагу уговора, зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Наруџбеницом ће се дефинисати број билборда, тип билборда,локације билборда као и вријеме трајања кампање.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац није у обавези да за једну кампању узме у закуп све понуђене билборде у понуди Извршиоца бр. 91/16 од 09.02.2016. године, него ће за сваку кампању одлучити који број и које локације билборда ће узети у закуп о чему ће благовремено обавјестити Извршиоца.
Наручилац се обавезује да ће на вријеме Извршиоцу доставити идејно рјешење изгледа рекламиних медиа који ће се постављати на билборде, како би Извршилац могао исте одштампати и припремити за постављање.
Извршилац се обавезује да ће у року од десет ( 10 ) дана од дана наруџбе и достављања идејног рјешења изгледа рекламиних медиа за појединачну кампању, исте одштампати и поставити на изабране локације билборда и отпочети кампању.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом пружања услуга не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета наручених услуга, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

 

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено вријеме тј. на период од годину дана и важи од 16.02.2016. године, уз могућност раскида истог, а примјеном члана 5. овог Уговора.

 

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Извршиоца
Директор
Александар Спасојевић

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић
В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац