Уговор о сукцесивној набавци термо ролни

29. фебруар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку термо ролни , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ,, R & S” д.о.о., Сарајево, Ул. игманска бб, ЈИБ 4200056290005, кога заступа директор Кемал Селманагић, као продавац ( у даљем тексту: Продавац) с друге стране

су дана 22.02.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ ТЕРМО РОЛНИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја термо ролни за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-152 по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-11-3-1/16, упућеног понуђачима дана 05.01.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 373/16 од 14.01.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се термо ролне за „comtec“ терминал набављају по цијенама датим у понуди и то по цијени 5,05 КМ без ПДВ-а ( пет 05/100 КМ ) по једној ролни, а термо ролне за терминал „olivetti – m 206“ по цијени од 3,15 КМ без ПДВ-а ( три 15/100 КМ ) по једној ролни.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање вршити жирално на основу испостављене фактуре Продавца у року од тридесет ( 30 ) дана на жиро-рачун.
НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Истовремено Купац задржава право да врши корекције количина робе на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.
Рок испоруке термо ролни је два ( 2 ) дана од дана наруџбе, складиште Купца.
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац, односно лице које он одреди, ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету (квалитету термо ролни достављених у понуди, а тестираних од стране Купца), Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Продавац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Кемал Селманагић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац