Уговор о сукцесивној купопродаји тонера за штампаче

4. март 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку термо ролни , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ПРИМАПРОМ д.о.о. Бања Лука , Улица видовданска бб. Бања Лука, ЈИБ: 4400938000002, кога заступа директор Душко Врховац, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 03.03.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја тонера за штампаче за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-21-3-4/16 за ЛОТ бр. 2 – сукцесивна набавка тонера за штампаче, упућеног понуђачима 29.01.2016. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. ЗП 73/16 од 11.02.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се тонери за штампаче набавља по цијенама и према спецификацији робе датим у Понуди бр. ЗП 73/16 од 11.02.2016. године. За сво вријеме трајања уговора цијене се неће мјењати.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испостављања фектуре за испоручену робу.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Рок испоруке наручене количине тонера је 24 сата накона наруџбе, ФЦО складиште Купца.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац односно лице које он одреди ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету, Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Купац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом реализације овог уговора, тј. испоруке робе из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу кад га потпишу обе уговорне стране и закључује се на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана ступања на снагу.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

За Продавца
Директор
Душко Врховац
За Купца
Директор
Рајко Радовановић

Извршни директор за
опште, правне и кадровске послове
Биљана Мастало